top of page

Handelsbetingelser

Når du booker et ophold på Marstal Camping er det bindende og lejens fulde beløb opkræves i umiddelbar forlængelse af bestillingen. I forbindelse hermed, fremsendes en bekræftelse på opholdet via e-mail. Husk derfor at tjekke at bekræftelsen ikke er endt i din spamfilter under uønskede mails.

 

Det er dit ansvar at det som står i bekræftelsen, er korrekt. Hvis der er fejl eller mangler i fremsendte bekræftelse, skal vi hurtigst muligt, og senest 24 timer efter bookingen, informeres herom pr mail.

Vi gør opmærksom på at Forbrugeraftalelovens indeholder en særlig undtagelsesbestemmelse § 18 stk. 2 nr. 12 som fastslår du som forbruger, ikke krav på 14 dages fortrydelsesret ved indgåelse af aftaler om indkvartering. Du er således ikke omfattet af 14 dages fortrydelsesret når du booker ophold hos Marstal Camping.

Ændringer i bestillingen kan foretages indtil 30 dage før ankomst mod at gæsten betaler evt. merpris, samt administrationsgebyr på 200kr. Ved ændringer forstås justeringer i opholdets varighed, antal gæster, og tilsvarende. Eventuelle prisdifferencer refunderes ikke. Bemærk, det er ikke muligt af overdrage eller videresælge dit ophold til andre.

Er det lejede ikke ibrugtaget senest på lejeperiodens første dag, uden forudgående aftale med campingpladsen, forbeholder Marstal Camping sig retten til at genudleje lejemålet til anden lejer, uden varsel, og uden refusion af det indbetalte.

Force Majeure

Kan en lejeaftale ikke gennemføres som følger af force majeure, er udlejer berettiget til at annullere lejeaftalen uden tilbagebetaling af indbetalte. Udlejer forpligter sig dog til hurtigst muligt at underrette lejer herom.

Fortrolighedspolitik

Marstal Camping forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi videregiver aldrig information om dig til tredje part, medmindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi videregiver således ikke dit navn, adresse, e-mailadresse, kreditkort eller personlige data til tredje part uden din forudgående tilladelse.

Afbestillingsbeskyttelse

Det er muligt at købe en afbestillingsbeskyttelse hos Marstal Camping. Denne koster 295kr. pr. booket enhed, og skal bestilles samtidig med opholdet, den kan ikke tilkøbes senere. Uden en afbestillingsbeskyttelse vil der ikke ske en refundering af indbetalte, uanset hvornår eller hvorfor annulleringen er fortaget. Vi anbefaler derfor alle vores gæster at tilkøbe afbestillingsbeskyttelsen.

Afbestillingsbeskyttelsen dækker opholdets fulde pris (fratrukket prisen for beskyttelsen, samt eventuelle administrationsgebyr) i de tilfælde hvor opholdet umuliggøres, eller i væsentlig grad vanskeliggøres:

  • Som følger af at lejer eller lejers nærmeste pårørende samt svigerforældre/svigerbørn, afgår ved døden, rammes af akut sygdom eller svær tilskadekomst der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller lignende som kan sidestilles hermed.

Afbestillingsbeskyttelsen dækker frem til kl. 12.00 dagen før lejemålets begyndelse. Beløbet refunderes når tilstrækkelig dokumentation for det faktiske forhold er modtaget via e-mail hos Marstal Camping. Ved tilstrækkelig dokumentation forstås kopi af lægeerklæring, indlæggelses-dokumentation eller tilsvarende.

Ved afbestilling af ophold som ikke skyldes sygdom, tilskadekomst eller dødsfald tillægges et administrationsgebyr på 500kr. som ikke refunderes. Følgende gælder:

  • Indtil 30 dage før lejemålets start refunderes det fulde beløb fratrukket gebyr samt beskyttelsesprisen.

  • Indtil 14 dage lejemålets opstart refunderes 50% af opholdets pris fratrukket gebyr samt beskyttelse prisen.

  • Annullering mindre end 14 dage før lejemålets opstart medfører ingen refundering.

Ind og ud Check

For hytter gælder følgende:

  • Check ind imellem kl. 15.00 og 17.00 (senere ankomst kan ske ved forudgående aftale)

  • Check ud senest kl. 10.00 på afrejsedagen (ved senere afrejse, opkræves et gebyr svarende til en ekstra nats leje).

For campingenheder gælder følgende:

  • Check ind fra kl. 12.00 (Ankomst uden for åbningstid, find den bookede enhed, og henvend jer i receptionen når denne åbner)

  • Check ud senest 11.00

Almindelige retningslinjer

Rygning (gælder også e-cigaretter og lign.) i hytter og indendørs fællesområder er strengt forbudt og medfører et rengøringsgebyr på 3000 kr.

Åben ild på pladsen er forbudt.

Pladsen er en familieplads, og det er ikke tilladt af spille høj musik fra Sound boks eller lignende på pladsen uanset tidspunkt. Der skal være fuldkommen ro på pladsen ml. kl. 23.00-07.00

Afvigelse fra retningslinjer kan medføre øjeblikkelig bortvisning.

El-biler kan oplades på Campingpladsens område efter forudgående aftale med Lejrchefen, og betaling herfor opkræves særskilt og efter gældende kWh priser.

Lejebetingelser for hytter

Campinghytten må kun bebos af det antal personer den er beregnet til. Hytterne er familiehytter og må ikke bruges af grupper til fester m.v. Lejer skal være minimum 21 år, og bebo hytten under hele opholdet. Du er som lejer ansvarlig for det lejede og erstatningspligtig for skader forvoldt på hytten eller inventar. Dette gælder også skader forvoldt af din gæster i hytten. Skader skal omgående og senest inden afrejse meldes til Lejrchefen med henblik på afregning.

Nøglerne til vores hytter er systemnøgler, mistes en nøgle, opkræver vi derfor en erstatningspris på 300 kr.

Lejer skal medbringe sengelinned og håndklæder. Der er et opstartskit bestående af ét viskestykke, opvaskemiddel, opvaskesvamp, karklud samt én toiletrulle, forbrug herudover påhviler lejeren.

Bemærk, anvendes der ikke sengelinned, opkræves et gebyr på 600 kr. pr. soveplads for vask og rens.

Det er muligt at leje sengelinned, håndklæder og ekstra viskestykker, som skal være bestilt senest 8 dage før ankomst. Viskestykke, samt lejede linned, håndklæde, barneseng m.v. returneres i receptionen ved afrejse.

Slutrengøring er obligatorisk og udføres af campingpladsens personale. Slutrengøringen fritager ikke lejer for at rydde op i og omkring hytten. Såvel campinghytten som inventaret skal ved afrejse efterlades i samme stand som det blev modtaget. Opvask og madvarer må ikke efterlades og alt husholdningsaffald, flasker m.v. skal være afleveret i containerne ved receptionen. Storskrald modtages ikke. Dyner, puder, service, stole, borde m.v. placeres på samme måde modtaget ved ankomst. Har ovnen været i brug under opholdet, påhviler det lejer af rengøre den. El-radiatorerne slukkes før afrejse.

Efterleves ovenstående ikke, forbeholder udlejer sig retten til at opkræve et ekstra gebyr på 500,- pr. påbegyndt time for oprydning m.v.

Udlejer påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuel forekomst af skadedyr, insekter (myrer, ørentvister, hvepse) m.v. i eller ved campinghytten. Udlejer påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader, installationssvigt og brud, forstoppede afløb etc., men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

Reklamationer skal ske hurtigst muligt og senest to timer efter ankomst. Reklamationer, der fremkommer senere (f.eks. på afrejsedagen) anerkendes ikke. Lejer kan i disse tilfælde ikke gøre krav på skadeserstatning, prisreduktion eller tilbagebetaling af dele af lejen.

Udlejer forbeholder sig ret til at flytte lejer til en anden hytte af samme type hvis behovet opstår.

Støjgener fra byggeri, naboer, trafik eller lignende kan ikke drages udlejer til ansvar.

For campingvogne, telte o. lign

Vognen skal være mobil og godkendt til kørsel på vej. Vognen skal være i rengjort stand og må ikke bære præg af misligholdelse. Campingvogne, telte m.fl. skal altid placeres med min. 3 meter imellem på enhedspladserne.

Enhedspladserne efterlades uden affald, teltpløkker m.m. Alt affald afleveres i de opstillede containere ved receptionen. Storskrald som campingstole, presenninger m.m. modtages ikke og skal selv af lejer afleveres på genbrugsstationen.

Campingreglementet og de gældende ordensregler heri skal overholdes, Lejrchefens anvisninger skal følges.

Enhver uoverensstemmelse mellem udlejer og lejer afgøres efter dansk rets almindelige regler. Spørgsmål kan alene anlægges ved retten i Svendborg (campingpladsens retskreds), som er vedtaget som værneting.

Alle priser er opgivet i DKK inkl. moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelse.

bottom of page